Normativa aplicable

Normativa legal més important que afecta d'una forma directa o indirecta a la nostra empresa. Es tracta de legislació estatal, autonòmica, europea i local que incideix en la regulació de la nostra activitat empresarial.

  • Real decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües (BOE núm. 176 de 24/07/2001).
  • Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003).
  • Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003).
  • Real decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45 de 21/02/2003).
  • Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'aigua (DOGC núm. 3097 de 13/03/2000).
  • Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (BOE núm. 261 de 31/10/2007).
  • Instruccions Internes de Contractació